When choosing between the generic and the original, many people prefer the cheaper copy drug cialis 20mg. The low price of the analog is explained by the fact that the company did not spend money on its invention, safety and efficacy testing - one of the most expensive stages of drug production. After all, the creation of the active ingredient molecule is accompanied by unsuccessful variants.

Zaloguj się

Odwiedza nas 56 gości oraz 0 użytkowników.

Lista badań wg MKPM

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Lista badań wg MKPM

symbol

Nazwa

A01

Badanie ogólne moczu (profil) Obejmuje:Ciężar właściwypH GlukozaCiała ketonowe Białko Bilirubina Urobilinogen AzotynyLeukocytyErytrocyty/Hemoglobina Kwas askorbinowyBadanie mikroskopowe osadu

A03

Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego Obejmuje:CytozaGlukozaBiałkoChlorki

A05

Badanie płynu z jamy ciała (opłucnej, otrzewnej)Obejmuje: Ciężar właściwy pH BiałkoCytoza

A07

Białko w moczu

A09

Bilirubina w moczu

A11

Ciała ketonowe w moczu

A13

Erytrocycty/hemoglobina w moczu

A14

Leukocyty w moczu

A15

Glukoza w moczu

A17

Krew utajona w kale

A19

Osad moczu

A21

Pasożyty/jaja pasożytów w kale

A23

Resztki pokarmowe w kale

A25

Urobilinogen w moczu

C01

Erytroblasty Erytrocyty - liczba -patrz: Morfologia krwi Nie obejmuje:Erytrocyty w moczu A13 Erytrocyty - wskaźniki czerwonokrwinkowe -patrz: Morfologiakrwi

C03

Erytrocyty - oporność osmotyczna

C05

Erytrocyty - próba Hama

C07

Erytrocyty - próba sacharozowa

C09

Erytrogram

C11

Fosfataza zasadowa granulocytów

C13

Granulocyty - badanie aktywności fagocytarnejGranulocyty kwasochłonne - liczbapatrz: Morfologia krwi Granulocyty zasadochłonne - liczbapatrz: Morfologiakrwi

C15

Granulocyty zasadochłonne - test bezpośredniej degranulacji

C19

Hemoglobina, rozdział

C21

Leukocyty - badanie aktywności peroksydazy (POX)

C23

Leukocyty - badanie aktywności esterazy nieswoistej Leukocyty - badanie cytogenetyczne -patrz: Część II Klasyfikacji

C27

Leukocyty - badanie immunofenotypowe komórek blastycznych

C29

Leukocyty - barwienie sudanem czarnym B Leukocyty - liczba -patrz: Morfologia krwiNie obejmuje:leukocyty w moczu w badaniu ogólnym moczu A01

C31

Leukocyty - reakcja PAS

C33

Limfadenogram

C35

Limfoblasty

C37

Limfocyty B

C39

Limfocyty BCD5+

C41

Limfocyty T

C43

Limfocyty TCD4+

C45

Limfocyty TCD8+

C47

Metamielocyty

C49

Mieloblasty

C51

Mielogram

C53

Morfologia krwi 8-parametrowaObejmuje: ErytrocytyHematokryt HemoglobinaŚrednia waga hemoglobiny Średnie stężenie hemoglobiny Średnia objętość krwinki Leukocyty Płytki krwi Nie obejmuje:Erytrocyty w moczu A13

C55

Morfologia krwi, z pełnym różnicowaniem granulocytów Obejmuje: Erytrocyty Hematokryt Hemoglobina Średnia waga hemoglobiny Średnie stężenie hemoglobiny Średnia objętość krwinki Histogram objętości erytrocytów Współczynnik zmienności objętości erytrocytów (RDW) Leukocyty Obraz odsetkowy leukocytów Płytki krwiHistogram objętości płytek Współczynnik zmienności objętości płytek (PDW) Średnia objętość płytkiHematokryt płytkowyNie obejmuje:Erytrocyty w moczu A13

C57

Objętość krwi krążącej

C59

Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB)

C61

Płytki krwi - badanie adhezji

C63

Płytki krwi - badanie agregacji

C65

Płytki krwi - czas przeżycia Płytki krwi - liczba -patrz: Morfologia krwi

C67

Promielocyty

C69

Retikulocyty

C71

Splenogram

C73

Test hamowania migracji makrofagów Serologia grup krwi (E lub F)

E01

Oznaczanie grupy krwi układu A, B, O, Rh(D) z oceną hemolizyn

E03

Oznaczanie grupy krwi - cechy grupowe C, c i E

E05

Próba zgodności serologicznej (krzyżowa)

E07

Próba zgodności serologicznej z potwierdzeniem obecności przeciwciał przypomocy testu antyglobulinowego

E09

Próba zgodności serologicznej z potwierdzeniem obecności przeciwciał przypomocy testu LEN

E11

Próba zgodności serologicznej z oznaczeniem antygenówukładu A, B, O u dawcyi biorcy z zastosowaniem surowic wzorcowych

E13

Próba zgodności serologicznej - test PEG

E15

Test antyglobulinowy Coombsa ilościowy (pośredni lub bezpośredni)

E17

Test antyglobulinowy Coombsa jakościowy (pośredni lub bezpośredni)

E19

Test antyglobulinowy Coombsa kombinowany, enzymatyczny

E21

Wykazywanie aglutynin

E23

Wykazywanie hemolizyn kompletnych i niekompletnych

E25

Różnicowanie przeciwciał

E27

Wykazywanie obecności antygenów lub przeciwciał inną metodyką Badania układu krzepnięcia (G lub H)

G01

a-2-antyplazmina

G03

Antytrombina III (AT III)

G05

Białko C

G07

Białko S

G09

Czas częściowej tromboplastyny (PTT) (czas kefalinowy)

G11

Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT) (czas kaolinowo-kefalinowy)

G13

Czas fibrynolizy (lizy skrzepu euglobulin)

G15

Czas krwawienia

G17

Czas krzepnięcia osocza po uwapnieniu

G19

Czas krzepnięcia pełnej krwi

G21

Czas protrombinowy (PT)

G23

Czas reptylazowy (RT)

G25

Czas trombinowy (TT)

G27

Czynnik krzepnięcia IX (FIX)

G29

Czynnik krzepnięcia V (FV)

G31

Czynnik krzepnięcia VII (FVII)

G33

Czynnik krzepnięcia VIII (FVIII)

G35

Czynnik krzepnięcia VIII - podjednostki

G37

Czynnik krzepnięcia X (FX)

G39

Czynnik krzepnięcia XI (FXI)

G41

Czynnik krzepnięcia XII (FXII)

G43

Czynnik krzepnięcia XIII (FXIII)

G45

Czynnik płytkowy 4

G47

Czynnik von Willebranda (vWF)

G49

D-Dimer

G53

Fibrynogen (FIBR)

G55

Fibrynopeptyd A (FIBP A)

G57

Fibrynopeptyd B (FIBP B)

G59

Fragmenty protrombiny 1 i 2

G61

Heparyna

G63

Heparyna niskocząsteczkowa

G65

Inhibitor aktywatora plazminogenu 1 (PAI1)

G67

Inhibitor aktywatora plazminogenu 2 (PAI2)

G69

Inhibitory krzepnięcia

G71

Kininogen (120000) (HMWK)

G73

Kompleks trombina/antytrombina III (TAT)

G75

Monomery fibryny

G77

Produkty degradacji fibryny (FDP)

G79

Plazminogen

G81

Prekalikreina

G83

Tkankowy aktywator plazminogenu (TPA)

G85

Tromboelastogram

I01

Acetooctan Nie obejmuje:Ciała ketonowe w moczu A11

I03

Acylotransferaza lecytyna-cholesterol (LCAT)

I05

Adrenalina

I07

Aktywność reninowa osocza (ARO)

I09

Albumina

I11

Albumina glikowana

I13

Aldolaza

I15

Aldosteron

I17

Aminotransferaza alaninowa (ALT)

I19

Aminotransferaza asparaginianowa (AST)

I21

Aminotransferaza asparaginianowa mitochondrialna

I23

Amoniak

I25

Amylaza

I27

Amylaza trzustkowa

I29

Amyloid

I31

Androstendion

I33

Androsteron

I34

Angiotensyna I

I35

Angiotensyna II

I37

Anhydraza węglanowa

I39

a-1-Antychymotrypsyna

I41

Antygen CA 125 (CA125)

I43

Antygen CA 15-3 (CA15-3)

I45

Antygen CA 19-9 (CA19-9)

I47

Antygen CA 549

I49

Antygen CA 72-4 (CA72-4)

I51

Antygen CYFRA 21-1

I53

Antygen karcynoembrionalny (CEA)

I55

Antygen polipeptydowy (TPA)

I57

Antygen polipeptydowy swoisty (TPS)

I59

Antygen raka płaskonabłonkowego (SCC)

I61

Antygen swoisty dla stercza (PSA) całkowity

I63

Antygen swoisty dla stercza (PSA) wolny

I65

a-1-Antytrypsyna

I67

Apolipoproteina B

I69

Apolipoproteina E, izotypy

I71

Apolipoproteina AI

I73

Apolipoproteina AII

I75

Arginaza

I77

Białko całkowite Nie obejmuje:Białko w moczu A05 Białko w płynie mózgowo-rdzeniowym A03 i płynie z jam ciała A04

I79

Białko całkowite, rozdział elektroforetyczny

I81

Białko C-reaktywne (CRP)

I83

Białko wiążące hormony płciowe (SHBP)

I85

Białko wiążące retinol (RBP)

I87

Bilirubina bezpośrednia Nie obejmuje:Bilirubina w moczu A09

I89

Bilirubina całkowita

I91

Bilirubina pośrednia

I93

Biotynidaza

I95

Ceruloplazmina

I97

Chlorki (Cl)

I99

Cholesterol całkowity

K01

Cholesterol HDL

K03

Cholesterol LDL

K05

Cholesterol wolny

K07

Cholesterol, estry

K09

Chymotrypsyna

K11

CO2 całkowity

K13

Cykliczny AMP (cAMP)

K15

Cynk (Zn)

K17

Cysteina

K19

Cystyna

K21

Czynnik reumatoidalny (RF)

K23

Dehydrataza d-aminolewulinianu

K25

Dehydroepiandrosteron niezwiązany (DHEA)

K27

Dehydroepiandrosteronu siarczan (DHEAS)

K29

Dehydrogenaza glukozo-6-fosforanu (G6PDH)

K31

Dehydrogenaza glutaminianowa (GLDH)

K33

Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)

K35

Dehydrogenaza mleczanowa, izoenzym LDH 1 (LDH1)

K37

Dehydrogenaza mleczanowa, izoenzym LDH 2 (LDH2)

K39

Dehydrogenaza mleczanowa, izoenzym LDH 3 (LDH3)

K41

Dehydrogenaza mleczanowa, izoenzym LDH 4 (LDH4)

K43

Dehydrogenaza mleczanowa, izoenzym LDH 5 (LDH5)

K45

Dehydrogenaza b-hydroksymaślanowa (HBDH)

K47

Dekarboksylaza uroporfirynogenu

K49

11-Dezoksykortykotestosteron (DOC)

K51

11-Dezoksykortyzol

K53

Dezoksypirydynolina (DPD)

K55

Dihydrotestosteron

K57

Dikarboksyporfiryna

K59

Dopełniacz, czynnik B

K61

Dopełniacz, czynnik D

K63

Dopełniacz, czynnik H

K65

Dopełniacz, czynnik P

K67

Dopełniacz, składowa C1q

K69

Dopełniacz, składowa C1r

K71

Dopełniacz, składowa C1s

K73

Dopełniacz, składowa C2

K75

Dopełniacz, składowa C3

K77

Dopełniacz, składowa C4

K79

Dopełniacz, składowa C5

K81

Elastaza neutrofilowa

K83

Elastaza trzustkowa

K85

Enolaza neuronowa swoista

K87

b-Endorfina

K89

Enzym konwertujący angiotensynę (ACE)

K91

Erytropoetyna (EPO)

K93

Esteraza acetylocholinowa

K95

Esteraza cholinowa surowicy (pseudocholinesteraza)

K97

Esterazy nieswoiste

L03

Fenyloalanina

L05

Ferrytyna

L07

a Fetoproteina (AFP)

L08

Fibronektyna

L09

Fluorek (F)

L11

Fosfataza alkaliczna

L13

Fosfataza alkaliczna izoenzym kostny

L15

Fosfataza kwaśna całkowita

L17

Fosfataza kwaśna sterczowa (PAP)

L19

Fosfatydylogliceryna

L21

Fosfolipidy całkowite

L23

Fosforan nieorganiczny

L25

Fruktoza

L27

Fruktozamina

L29

Galaktoza

L31

Gamma glutamylotranspeptydaza (GGTP)

L33

Gastryna

L35

Glicerol wolny

L37

Globulina wiążącatyroksynę (TBG)

L39

Globulina wiążąca witaminę D Globuliny surowicy -patrz: Białko, rozdziałelektroforetyczny

L41

Glukagon

L43

Glukoza Nie obejmuje:Glukoza w moczu A15

L45

Glutation zredukowany erytrocytów (GSH)

L47

Gonadotropina kosmówkowa (HCG)

L49

Gonadotropina kosmówkowa, podjednostka b (b-HCG)

L50

Haptoglobina

L51

Heksakarboksyporfiryna

L53

Hemoglobina glikowana (HbA1)

L55

Hemoglobina glikowana (HbA1C)

L57

Hemoglobina wolna

L59

Hemopeksyna

L61

Heptakarboksyporfiryna

L62

Homocysteina

L63

Hormon adrenokortykotropowy (ACTH)

L69

Hormon tyreotropowy (TSH)

L71

Hormon wzrostu (GH)

L73

17-Hydroksykorykosteroidy, całkowite (17-OHCS)

L75

18-Hydoksydezoksykortykosteron

L77

18-Hydoksykortykosteron

L79

17-Hydroksyprogesteron

L81

17-Hydroksypregnenolon

L83

Hydroksyprolina

L85

Immunoglobuliny A (IgA)

L87

Immunoglobuliny D (IgD)

L89

Immunoglobuliny E całkowite (IgE)

L91

Immunoglobuliny E swoiste (IgE)

L93

Immunoglobuliny G (IgG)

L95

Immunoglobuliny M (IgM)

L97

Insulina

L99

Interferon

M01

Interleukina 1

M03

Interleukina 2

M05

Interleukina 6

M07

Jod (J)

M09

Kachektyna (TNF)

M11

Kalcytonina

M13

b-karoten

M15

Katecholaminy

M17

17-Ketosterydy, całkowite (17-KS)

M19

Kinaza fosfokreatynowa izoenzym CK-MB (CKMB)

M21

Kinaza fosfokreatynowa, izoenzymy

M23

Kinaza fosfokreatynowa, izoformy

M25

Kobalt (Co)

M27

Koproporfiryna

M29

Kortykosteron

M31

Kortyzol

M33

Kortyzol wolny

M35

Kreatyna

M37

Kreatynina

M39

Kwas 5-hydroksy-indolooctowy (5-HIAA)

M41

Kwas foliowy

M43

Kwas homowanilinowy (HVA)

M45

Kwas moczowy

M47

Kwas wanilinomigdałowy (VMA)

M49

Kwas b-hydroksymasłowy (HBDH)

M51

Kwas d-aminolewulinowy (ALA)

M53

Kwasy żółciowe

M55

Kwaśność miareczkowa

M59

Laktoza

M61

Lecytyna

M63

Leucyloaminopeptydaza (LAP)

M65

Leucyna

M67

Lipaza

M69

Lipoproteina a LP(a)

M71

Lipoproteiny, rozdział

M73

Lit (Li)

M75

Lizozym (muramidaza)

M77

Luka anionowa

M79

Luka osmotyczna

M81

Łańcuchy ciężkie

M83

Łańcuchy lekkie kappa

M85

Łańcuchy lekkie lambda

M87

Magnez całkowity (Mg)

M89

Magnez zjonizowany (Mg++)

M91

a-2-Makroglobulina

M93

Mangan (Mn)

M95

Metionina

M97

Metoksyadrenalina

M99

Metoksykatecholaminy całkowite

N01

Metoksynoradrenalina

N03

Miedź (Cu)

N05

Mikroalbuminuria

N07

b-2-mikroglobulina

N09

Mioglobina

N11

Mleczan

N13

Mocznik

N15

Molibden (Mo)

N17

N-Acetyloglukozaminidaza

N19

Neopteryna

N21

Noradrenalina

N23

5'-Nukleotydaza

N25

Osmolarność

N27

Osteokalcyna

N29

Parathormon (PTH)

N30

Parathormon intact (iPTH)

N31

Pentakarboksyporfiryna

N33

Peptyd C

N35

Peroksydaza glutationowa

N37

Pirogronian

N39

Pirydynolina

N41

Porfiryny całkowite

N43

Porfobilinogen

N45

Potas (K)

N47

Prealbumina

N57

Proinsulina

N59

Prolaktyna

N60

Protoporfiryna cynkowa

N61

Protoporfiryny

N63

Przeciwciała przeciw antygenom nadnerczy

N65

Przeciwciała przeciw antygenom przytarczyc

N67

Przeciwciała przeciw błonie podstawnej kłębków nerkowych (GBM)

N69

Przeciwciała przeciw cytoplazmie (ANCA)

N71

Przeciwciała przeciw czynnikowi wewnętrznemu Castle'a(IFA)

N73

Przeciwciała przeciw desmogleinie

N75

Przeciwciała przeciw DNA dwuniciowemu (dsDNA)

N77

Przeciwciała przeciw DNA jednoniciowemu (ssDNA)

N79

Przeciwciała przeciw endomysium

N81

Przeciwciała przeciw gliadynie klasy IgG

N83

Przeciwciała przeciw gliadynie, klasy IgA

N85

Przeciwciała przeciw histonom

N87

Przeciwciała przeciw insulinie

N89

Przeciwciała przeciw kardiolipinie

N91

Przeciwciała przeciw komórkom mięśni gładkich

N93

Przeciwciała przeciw komórkom mięśni szkieletowych

N95

Przeciwciała przeciw komórkom mięśniasercowego

N97

Przeciwciała przeciw komórkom okładzinowym żołądka

N99

Przeciwciała przeciw komórkom wysp trzustki

O01

Przeciwciała przeciw limfocytom

O03

Przeciwciała przeciw mielinie

O05

Przeciwciała przeciw mitochondriom

O07

Przeciwciała przeciw neutrofilom

O09

Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej

O11

Przeciwciała przeciw płytkom krwi

O13

Przeciwciała przeciw receptorowi insuliny

O15

Przeciwciała przeciw receptorowi tyreotropiny

O17

Przeciwciała przeciw retikulinie

O19

Przeciwciała przeciw tyreotropinie

O21

Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA)

O23

Receptory hormonów sterydowych

O25

Reduktaza glutationu

O27

Renina

O28

Rozpuszczalny receptor transferyny (sTfR)

O29

Równowaga kwasowo-zasadowa (pH, pCO2,pO2, HCO3, BE)

O31

Selen (Se)

O33

Serotonina

O35

Sód (Na)

O37

Syntaza uroporfirynogenu I

O39

Szczawian

O41

Testosteron

O43

Transferyna

O45

Transferyna, wskaźnik nasycenia żelazem

O47

Transferyna z niedoborem węglowodanów(CDT)

O49

Triglicerydy

O51

Trijodotyronina całkowita (TT3)

O53

Trijodotyronina odwrotna (rT3)

O55

Trijodotyronina wolna (FT3)

O57

Trikarboksyporfiryna

O59

Troponina I

O61

Troponina T

O63

Trypsyna

O65

Tyreoglobulina

O67

Tyroksyna całkowita (TT4)

O69

Tyroksyna wolna (FT4)

O71

Tyroksyna wolna (FT4)

O73

Uroporfiryny

O75

Wapń całkowity (Ca)

O77

Wapń zjonizowany (Ca++)

O79

Wazopresyna (ADH)

O81

Witamina A

O83

Witamina B12

O85

Witamina C (kwas askorbinowy)

O87

Witamina D - 1, 25 (OH)2D

O89

Witamina D - 24, 25 (OH)2D

O91

Witamina D - 25 (OH)D

O93

Żelazo - całkowita zdolność wiązania(TIBC)

O95

Żelazo (Fe)

P01

1-hydroksypiren

P03

2,5-heksanodion

P05

Alkaloidy opium

P07

Amfetamina

P09

Aminopiryna

P11

Arsen

P13

Barbiturany

P15

Benzen

P17

Benzoesowy kwas

P19

Chrom (Cr) Deltaaminolewulinowy kwas -patrz: Badania biochemiczne

P23

Disulfiram

P25

Dwufenylohydantoina

P27

Etylenowy glikol

P29

Etylobenzen

P31

Etylowy alkohol

P33

Fenol

P35

Fluorek (F)

P37

Glimid

P39

Glin

P41

Hemoglobina tlenkowęglowa

P43

Kadm (Cd)

P45

Kokaina

P47

Ksylen

P49

Leki

P51

Lotne związki organiczne

P53

Mangan (Mn)

P55

Meprobamat

P57

Metadon

P59

Metakwalon

P61

Methemoglobina (MetHb)

P63

Metylohipurowy alkohol

P65

Metylowy alkohol

P67

Migdałowy kwas

P69

Nikiel (Ni)

P71

Ołów (Pb)

P73

p-aminofenol

P75

Paracetamol

P77

p-nitrofenol

P79

Pochodne benzodwuazepiny

P81

Pochodne fenotiazyny

P83

Polichlorowane bifenyle

P85

Propranolol

P87

Protoporfiryna cynkowa

P89

Rtęć (Hg)

P91

Salicylany

P93

Styren

P95

Tal (Tl)

P97

Tetrachloroetylen

P99

Tetrahydrokanabinal

R01

Toluen

R03

Trójchlorooctowy kwas

R05

Trójcykliczne antydepresanty

R07

Wanad (Ve)Monitorowanie stężenia leków (T)

T01

Amikacyna

T03

Amiodaron

T05

Amitryptylina

T07

Chinidyna

T09

Chloramfenikol

T11

Cyklosporyna A (CsA)

T13

Dezypramina

T15

Digitoksyna

T17

Digoksyna

T19

Doksepina

T21

Dyzopyramid

T23

Etosuksymid

T25

Fenobarbital

T27

Fenytoina

T29

Flekainid

T31

Imipramina

T33

Karbamazepina

T35

Klomipramina

T37

Lidokaina

T39

Meksyletyna

T41

Metotreksat

T43

N-acetylo-prokainamid (NAPA)

T45

Netylmycyna

T47

Nortryptylina

T49

Prokainamid

T51

Propafenon

T53

Prymidon

T55

Teofilina

T57

Tobramycyna

T59

Walproinowy kwas

T61

Wankomycyna

Z51

Inna opieka medyczna

www.polecam-lekarza.pl. Copyright © 2007